GDPR

Din trygghet är viktig för oss!

Från den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR. Lagen innebär förändringar för hur personuppgifter ska behandlas och ger stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet.

Du som användare av bibliotekets tjänster kommer bland annat att märka av det på följande sätt:

  • Du behöver visa legitimation när du får hjälp av personal med biblioteksärenden som kräver hantering av personuppgifter.
  • Om du saknar legitimation hänvisar vi till självservice i våra automater och på vår hemsida. Då behöver du ett aktivt lånekortsnummer/personnummer och din fyrsiffriga PIN-kod.


Information om personuppgiftsbehandling

Vänersborgs kommun kommer att behandla dina person-uppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och Fritidsnämnden i Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
Epost: kulturfritid@vanersborg.se

Dataskyddsombud

Stina Skarin
Telefon: 0521- 72 26 02
Epost: stina.skarin@vanersborg.se

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna förmedla lån och beställning av media.

Rättslig grund för behandlingen

Allmänt intresse. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna erbjuda bibliotekstjänster.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp av. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.